Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Contra t/c ! you need 30 hours ! and 2 weeks for another post !
 3. Nick : De@th Age : 16 Hours Played : https://www.gametracker.com/player/De%40th/ZM.HintServers.Com:27015/ Zm.HintServers.com
 4. Yesterday
 5. Nick: ~ASK~KK-Robort ツSteam (ON/OFF): onage: 18Play Hours [link gt] : newHow did you find out about the server?: Saw them on the cs 1.6 warzone
 6. NICK: STEAMID: IP: Timp: MOTIV: DOVEZI: Fiecare admin trebuie sa isi faca propriul topic cu banlist
 7. Firstly : Before you post, make sure you know the rules ¤ Your name: ¤ Claimed Admin name: ¤ Date and time: ¤ Reason of complaint: ¤ Proof (screenshot or console or demo):
 8. [1] .Nick: [2] .Age: [3] Hours played. (link gametracker compulsory ) : EX: https://www.gametracker.com/player/modrea/ZM.HintServers.Com:27015/ [4] .LeveL: [5] .You agree with the sanction removed for non-compliance with the regulation?: To see a player, go to the following link: Click  !!!! The application title admin requires or contains: Request admin #Nick The minimum age is 16 years! You need at least 60 hours for a possible admin application! You need know good english! You need get minimum 3 Pro from admins if u get 3 Contra! You cant Be Admin (Just Admins Can write Pro! or Contra!) Your level need be 45!!! Team Hint Servers ZM.HintServers.com
 9. [1] .Nume joc: [2] .Varsta: [3] .Ore jucate (link gametracker obligatoriu): [4] .LeveL: [5] .Esti de acord cu sancțiunea remove pentru nerespectarea regulamentului?: Pentru a putea vedea un jucător, accesează linkul următor: Click  !!!! Titlul de cerere admin necesită sau contina: Cerere admin #nume Varsta minima este de 16 ani ! Aveți nevoie de minimum 60 de ore pentru o aplicație posibilă pentru admin! trebuie sa stii engleza buna! Trebuie să obțineți minim 3 Pro de la admins, dacă primiți 3 Contra! Nu puteți fi Administrator (Doar administratorii pot scrie Pro! Sau Contra!) Nivelul tău trebuie să fie 45!!
 10. EN: Title : [Hint] Request slot NickNick:Steam (ON/OFF):age:Play Hours [link gt] :How did you find out about the server?: RO : Titlu : [Hint] Cerere slot Nume Nick:Steam (ON/OFF):Varsta:Ore jucate [link gt] :Ai citit regulamentul?:De unde ai aflat de server?: This is only the model example to use! Copy this model and make a new topic.
 11. Rules [RO]REGULAMENT HINTSERVERS [EN]RULES HINTSERVERS 1= Gag Players Who Continuously Spam Will Receive Gag. (6 min) Players Who Keep on Asking For Ammo / Mods / Jetpack Will Receive (Warning before) Gag. (6 min) Players Who Insult Must Receive Gag. (12 min) Players Who Abuse in English or Any Other Language Must Receive Gag. (12 min) 2 = Slap Players Who Are Under Map. (Maximum 3 Slap) Zombies Who Are Camping To Extend The Round. (Warning 3 Slap Next Slay) The Last Two Survivors/Humans Who DON'T Hide in Mods Other Than Normal Infection Will Be Slaped. (Next Slay) 3 = Slay Players Who Block or Zombies Which Camp Will Receive Slay. If Someone Buys Nemesis And Kills Everyone But Protects An Enemy, Receives Slay. Giving Free in Armageddon Round With Nemesis is Not Allowed And Will Be Followed By Slay. It's Also Given To Those Who Shoots And Even Destroys Other Persons lm. The Last Two Survivors/Humans Who DON'T Hide After Being Slapped 3 Times in Mods Other Than Normal Infection Will Be Slayed. 4 = Freeze If Zombies Don't Attack in Mods (Plague , Nightmare , Sniper , Survivor, Swarm) If Zombies Camp in Water They Receive Freeze 5 = Ban Players Who Retry After Gag Gets Ban. (60 Minutes) Players Who Are Using m5 When They Are Zombie Gets Ban. (60 Minutes) Players Who Retry As Last Zombie Gets Ban. (60 Minutes) Players Who Use Hacks/Scrips Will Receive Ban (5000 Minutes) Players Who Advertise For Other Servers Gets Ban. (Permanent) 6 = Destroy Players Who Insult God/Religion/Any Part of The Family. Players Who Are in The Blacklist/Banned For Using Hacks/Reconnect After Temporary Ban. 7 = VoteMap It's Not Allowed To Use This Command For A Map That Has Been Played Before. If You Want To Votemap First Talk With Your Admins Colleagues. After The Default Vote Of The Server Talk With Your Colleagues If You Are Going To Keep The Map Or Choose Another. Don't Change The Map Like You Want, Always Start A Vote For The Players And Make A Vote With Maps For The Right Quantity Of Players. It's not Allowed To Use Votemap In The Middle Of The Map Time. If The Map Is Extended For The 2rd Time , Admins Must Votemap After You Talk With Your Admins Colleagues. 8 = Zp Commands Commands Such as Zp Human,Zp Zombie,Zp Respawn Can Be Used Only if The Current Mode is Normal infection. Admins Must Choose One of These Commands per Map. It's Not Allowed To Use Them In First Two Rounds Of The Map. Commands Zp_nemesis, Zp_assassin Can Be used Twice In 12 Hours (One Time For An Player One Time For An Admin). If An Admin Has Given A Player Nemesis/Assassin Mod , You Are Not Allowed To Give Again To That Person Nemesis/Assassin Mod. Can Be Used Only After 2 Rounds Have Passed Since The Map Started. 9 = Zp_Giveap Don't use zp_Giveap Up Than 100 in The Map or you will Be Downgraded/Removed. This command it's avalaible only For Founder and Daddy Boss More Than 100 Ammo Can be used only by Founders to give ammo to the players. Do not use them for your own benefit. Notes: ¤ It is forbidden to use any kind of hacks/scripts. ¤ It is forbidden to ask mods/Jp/Ammo from Players. ¤ You are not allowed to use command on other admins only Founder/owners can use it. ¤ Admin which used zp for himself must take big care for the rules ! the best is to use zp on players in order to help the server ! ¤ Admins who don't post their bans in banlist will be given a warning at first ,if they continue they will be suspended for 5 day's. ¤ Managers must let open the topics for request admin/report admin etc... for a minimum of 24 hours! ¤ Managers have to publish on the forum their Add, Upgrades, Downgrades, Removes for any "Admin/Player". ¤ If you want to ban a player and you are not sure try to contact a higher rank! ¤ Admins Is Not Allowed To Stay In Spectators, You Can Stay Afk When You Don't Play. ¤ Admins who did not read the Rules ! : Go Read it ! Because any small mistake you are doing can get you Suspended Then Removed ! In order to obtain your admin write in your request this: ZM.HintServers.Com ¤ Admins must be Active in ts3 or FORUM! ! : Necessary for your upgrade if you don't want Downgrade ! Because players need help and they want to know about how to be admin ! ¤ Admins must check forum and TS on a daily basis and help the server or they will be downgraded/removed. They must be active or AFK in night and morning night time if they want upgrades or keep the high grades. ¤ Good English is compulsory! ¤ The access of admin needs ensuring the security for it and this implies keeping the password a secret known only by yourselves and owners. 1 = Gag Jucătorii care Spam continuu vor primi Gag. (6 min) Jucătorii care continuă să ceară Ammo / Mods / Jetpack vor primi (avertizare înainte) Gag. (6 min)Jucătorii care insultă trebuie să primească Gag. (12 min)Jucătorii care abuzează în limba engleză sau în orice altă limbă trebuie să primească meserie. (12 min)2 = Slap Jucătorii care sunt sub hartă. (Maxim 3 Slap) Zombii care fac camping pentru a extinde runda. (Avertisment 3 Slap Next Slay) Ultimii doi supraviețuitori / oameni care se ascund în moduri, altele decât infecția normală, vor fi tăiate. (Următorul ecran)3 = SlayJucători care blochează sau zombi care tabără vor primi joc.Dacă cineva cumpără Nemesis și ucide toată lumea, dar protejează un dușman, primește mata.Dăruirea liberă în runda Armageddon cu Nemesis nu este permisă și va fi urmată de Slay.Este, de asemenea, acordat celor care împușcă și chiar distruge alte persoane lm. Ultimii doi supraviețuitori / oameni care se ascund după ce au fost trântiți de 3 ori în moduri, altele decât infecția normală, vor fi împușcați.4 = FreezeDacă zombii nu atacă în mods (ciuma, coșmarul, lunetistul, supraviețuitorul, roiul)Dacă taberele zombi în apă primesc îngheț5 = BanJucătorii care încearcă din nou după Gag. (60 de minute)Jucătorii care folosesc m5 Când sunt zombi se interzice. (60 de minute)Jucătorii care încearcă din nou ca ultimul zombie să interzică. (60 de minute)Jucătorii care folosesc Hacks / Scrips vor primi interdicție (5000 de minute)Jucătorii care fac reclamă pentru alți servere obțin interdicția. (Permanent)6 = DestroyJucători care insultă pe Dumnezeu / Religie / Orice parte a familiei.Jucătorii care se află pe lista neagră / Banned pentru utilizarea Hacks / reconectare după interzicerea temporară.7 = VoteMapNu este permisă utilizarea acestei comenzi pentru o hartă care a fost redată înainte.Dacă doriți să Votemap Prima discuție cu colegii dvs. de administrație.După votul implicit al serverului Vorbește cu colegii tăi dacă ai de gând să păstrezi harta sau să alegi alta.Nu schimbați harta așa cum doriți, începeți întotdeauna un vot pentru jucători și creați un vot cu hărți pentru cantitatea corectă de jucători.Nu este permisă utilizarea votemap-ului la mijlocul hărții.Dacă harta este extinsă pentru a 2-a oară, administratorii trebuie să voteze carte după ce vorbești cu colegii de administrație.8 = ZpComenzi precum Zp Human, Zp Zombie, Zp Respawn pot fi utilizate numai dacă modul curent este o infecție normală. Administratorii trebuie să aleagă una dintre aceste comenzi pe hartă. Nu este permis să le folosească în primele două runde ale hărții.Comenzile Zp_nemesis, Zp_assassin Poate fi folosit de două ori în 12 ore (o dată pentru un jucător O singură dată pentru un administrator).Dacă un administrator a dat unui jucător Nemesis / Mod Assassin, nu vi se permite să dați din nou acelei persoane Nemesis / Assassin Mod.Poate fi folosit doar după ce au trecut 2 runde de la începerea hărții.9 = Zp_GiveapNu utilizați zp_Giveap Up 100 de pe hartă sau veți fi retrogradat / eliminat. Această comandă este disponibilă numai pentru fondatorul și Daddy BossPeste 100 de muniție Poate fi folosit doar de fondatori pentru a da muniție jucătorilor.Nu le folosiți pentru propriul dvs. beneficiu.Note:¤ Este interzisă utilizarea oricăror tipuri de hacks / scripturi.¤ Este interzis să solicitați mods / Jp / Ammo de la jucători.¤ Nu aveți voie să utilizați comanda pe alte admin-uri doar Fondatorul / proprietarii îl pot utiliza.¤ Administratorul care a folosit zp pentru sine trebuie să aibă mare grijă de reguli! cel mai bun este să folosiți zp pe jucători pentru a ajuta serverul!¤ Administratorii care nu își publică interdicțiile în banlist vor primi la început un avertisment, în cazul în care vor continua să fie suspendate timp de 5 zile.¤ Managerii trebuie să lase să deschidă subiectele pentru solicitare admin / raport admin etc ... pentru cel puțin 24 de ore!¤ Managerii trebuie să publice pe forumul lor Adăugări, upgrade-uri, reduceri, eliminări pentru orice „administrator / jucător”.¤ Dacă doriți să interziceți un jucător și nu sunteți sigur că încercați să contactați un rang superior!¤ Administratorilor nu li se permite să rămână în spectatori, puteți rămâne afk atunci când nu jucați.¤ Administratorii care nu au citit Regulamentul! : Du-te Citește! Deoarece orice mică greșeală pe care o faci te poate suspenda apoi eliminat! Pentru a obține administratorul dvs., scrieți-vă la solicitarea dvs.: ZM.HINTSERVERS.COM¤ Administratorii trebuie să fie activi în ts3 sau FORUM! ! : Necesar pentru actualizarea dvs. dacă nu doriți downgrade! Pentru că jucătorii au nevoie de ajutor și vor să afle despre modul de administrare!¤ Administratorii trebuie să verifice zilnic forumul și TS și să ajute serverul sau vor fi declasate / eliminate. Acestea trebuie să fie active sau AFK în timpul nopții și dimineața noaptea, dacă doresc upgrade-uri sau păstrează notele înalte.¤ O engleză bună este obligatorie!¤ Accesul administratorului trebuie să asigure securitatea pentru aceasta și implică păstrarea parolei într-un secret cunoscut numai de dvs. și de proprietari.1 = Gag Jucătorii care Spam continuu vor primi Gag. (6 min) Jucătorii care continuă să ceară Ammo / Mods / Jetpack vor primi (avertizare înainte) Gag. (6 min)Jucătorii care insultă trebuie să primească Gag. (12 min)Jucătorii care abuzează în limba engleză sau în orice altă limbă trebuie să primească meserie. (12 min)2 = Slap Jucătorii care sunt sub hartă. (Maxim 3 Slap) Zombii care fac camping pentru a extinde runda. (Avertisment 3 Slap Next Slay) Ultimii doi supraviețuitori / oameni care se ascund în moduri, altele decât infecția normală, vor fi tăiate. (Următorul ecran)3 = SlayJucători care blochează sau zombi care tabără vor primi joc.Dacă cineva cumpără Nemesis și ucide toată lumea, dar protejează un dușman, primește mata.Dăruirea liberă în runda Armageddon cu Nemesis nu este permisă și va fi urmată de Slay.Este, de asemenea, acordat celor care împușcă și chiar distruge alte persoane lm. Ultimii doi supraviețuitori / oameni care se ascund după ce au fost trântiți de 3 ori în moduri, altele decât infecția normală, vor fi împușcați.4 = FreezeDacă zombii nu atacă în mods (ciuma, coșmarul, lunetistul, supraviețuitorul, roiul)Dacă taberele zombi în apă primesc îngheț5 = BanJucătorii care încearcă din nou după Gag. (60 de minute)Jucătorii care folosesc m5 Când sunt zombi se interzice. (60 de minute)Jucătorii care încearcă din nou ca ultimul zombie să interzică. (60 de minute)Jucătorii care folosesc Hacks / Scrips vor primi interdicție (5000 de minute)Jucătorii care fac reclamă pentru alți servere obțin interdicția. (Permanent)6 = DestroyJucători care insultă pe Dumnezeu / Religie / Orice parte a familiei.Jucătorii care se află pe lista neagră / Banned pentru utilizarea Hacks / reconectare după interzicerea temporară.7 = VoteMapNu este permisă utilizarea acestei comenzi pentru o hartă care a fost redată înainte.Dacă doriți să Votemap Prima discuție cu colegii dvs. de administrație.După votul implicit al serverului Vorbește cu colegii tăi dacă ai de gând să păstrezi harta sau să alegi alta.Nu schimbați harta așa cum doriți, începeți întotdeauna un vot pentru jucători și creați un vot cu hărți pentru cantitatea corectă de jucători.Nu este permisă utilizarea votemap-ului la mijlocul hărții.Dacă harta este extinsă pentru a 2-a oară, administratorii trebuie să voteze carte după ce vorbești cu colegii de administrație.8 = ZpComenzi precum Zp Human, Zp Zombie, Zp Respawn pot fi utilizate numai dacă modul curent este o infecție normală. Administratorii trebuie să aleagă una dintre aceste comenzi pe hartă. Nu este permis să le folosească în primele două runde ale hărții.Comenzile Zp_nemesis, Zp_assassin Poate fi folosit de două ori în 12 ore (o dată pentru un jucător O singură dată pentru un administrator).Dacă un administrator a dat unui jucător Nemesis / Mod Assassin, nu vi se permite să dați din nou acelei persoane Nemesis / Assassin Mod.Poate fi folosit doar după ce au trecut 2 runde de la începerea hărții.9 = Zp_GiveapNu utilizați zp_Giveap Up 100 de pe hartă sau veți fi retrogradat / eliminat. Această comandă este disponibilă numai pentru fondatorul și Daddy BossPeste 100 de muniție Poate fi folosit doar de fondatori pentru a da muniție jucătorilor.Nu le folosiți pentru propriul dvs. beneficiu.Note:¤ Este interzisă utilizarea oricăror tipuri de hacks / scripturi.¤ Este interzis să solicitați mods / Jp / Ammo de la jucători.¤ Nu aveți voie să utilizați comanda pe alte admin-uri doar Fondatorul / proprietarii îl pot utiliza.¤ Administratorul care a folosit zp pentru sine trebuie să aibă mare grijă de reguli! cel mai bun este să folosiți zp pe jucători pentru a ajuta serverul!¤ Administratorii care nu își publică interdicțiile în banlist vor primi la început un avertisment, în cazul în care vor continua să fie suspendate timp de 5 zile.¤ Managerii trebuie să lase să deschidă subiectele pentru solicitare admin / raport admin etc ... pentru cel puțin 24 de ore!¤ Managerii trebuie să publice pe forumul lor Adăugări, upgrade-uri, reduceri, eliminări pentru orice „administrator / jucător”.¤ Dacă doriți să interziceți un jucător și nu sunteți sigur că încercați să contactați un rang superior!¤ Administratorilor nu li se permite să rămână în spectatori, puteți rămâne afk atunci când nu jucați.¤ Administratorii care nu au citit Regulamentul! : Du-te Citește! Deoarece orice mică greșeală pe care o faci te poate suspenda apoi eliminat! Pentru a obține administratorul dvs., scrieți-vă la solicitarea dvs.: ZM.HINTSERVERS.COM¤ O engleză bună este obligatorie!¤ Accesul administratorului trebuie să asigure securitatea pentru aceasta și implică păstrarea parolei într-un secret cunoscut numai de dvs. și de proprietari. 1 = Gag Los jugadores que continuamente envíen spam recibirán una mordaza. (6 min) Los jugadores que sigan pidiendo munición / Mods / Jetpack recibirán (Advertencia antes) Mordaza. (6 min) Los jugadores que insulten deben recibir una mordaza. (12 min) Los jugadores que abusen en inglés o en cualquier otro idioma deben recibir una mordaza. (12 min) 2 = Slap Jugadores que están debajo del mapa. (Máximo 3 bofetadas) Zombis que están acampando para extender la ronda. (Advertencia 3 bofetada siguiente matanza) Los dos últimos supervivientes / humanos que se esconden en modificaciones que no sean la infección normal serán abofeteados. (Próximo asesinato) 3 = Slay Jugadores que bloquean o zombis que campamento recibirán Slay. Si alguien compra a Némesis y mata a todos, pero protege a un enemigo, recibe Slay. Dar gratis en la ronda de Armagedón con Némesis no está permitido y será seguido por Slay. También se da a quienes disparan e incluso destruyen a otras personas. Los dos últimos supervivientes / humanos que se esconden después de ser abofeteados 3 veces en modificaciones que no sean la infección normal serán asesinados. 4 = Freeze Si los zombis no atacan en Mods (peste, pesadilla, francotirador, superviviente, enjambre) Si los zombis acampan en el agua, reciben congelación 5 = Ban Jugadores que reintentan después de que Gag obtiene prohibición. (60 minutos) Los jugadores que usan m5 cuando son zombis obtienen prohibición. (60 minutos) Jugadores que vuelven a intentarlo como Last Zombie Gets Ban. (60 minutos) Los jugadores que usan hacks / scrips recibirán la prohibición (5000 minutos) Los jugadores que se anuncian para otros servidores obtienen la prohibición. (Permanente) 6 = Destroy Jugadores que insultan a Dios / Religión / Cualquier parte de la familia. Jugadores que están en la lista negra / prohibidos por usar hacks / reconectarse después de la prohibición temporal. 7 = VoteMap No está permitido usar este comando para un mapa que se haya jugado antes. Si quieres votar primero, habla con tus colegas colegas. Después del voto predeterminado del servidor, hable con sus colegas si va a conservar el mapa o elige otro. No cambie el mapa como lo desea, siempre comience a votar por los jugadores y vote con mapas para la cantidad correcta de jugadores. No está permitido usar Votemap en la mitad del tiempo del mapa. Si el mapa se extiende por segunda vez, los administradores deben votar el mapa después de hablar con sus colegas colegas. 8 = Comandos Zp Los comandos como Zp Human, Zp Zombie, Zp Respawn solo se pueden usar si el modo actual es una infección normal. Los administradores deben elegir uno de estos comandos por mapa. No está permitido usarlos en las primeras dos rondas del mapa. Comandos Zp_nemesis, Zp_assassin se puede usar dos veces en 12 horas (una vez para un jugador una vez para un administrador). Si un administrador le ha dado a un jugador Némesis / Asesino Mod, no se le permite dar de nuevo a esa persona Némesis / Asesino Mod. Se puede usar solo después de que hayan pasado 2 rondas desde que comenzó el mapa. 9 = Zp_Giveap No use zp_Giveap Up Than 100 en The Map o será degradado / eliminado. Este comando solo está disponible para Founder y Daddy Boss Más de 100 municiones Solo los Fundadores pueden usarlas para dar munición a los jugadores. No los use para su propio beneficio. Notas: ¤ Está prohibido utilizar cualquier tipo de hacks / scripts. ¤ Está prohibido pedir mods / Jp / Munición a los jugadores. ¤ No está permitido usar el comando en otros administradores, solo el Fundador / propietarios pueden usarlo. ¤ ¡El administrador que usó zp para sí mismo debe tener mucho cuidado con las reglas! ¡Lo mejor es usar zp en los jugadores para ayudar al servidor! ¤ Los administradores que no publiquen sus prohibiciones en la lista de prohibición recibirán una advertencia al principio, si continúan serán suspendidos por 5 días. ¤ ¡Los gerentes deben dejar abrir los temas para solicitar administrador / administrador de informes, etc. por un mínimo de 24 horas! ¤ Los gerentes tienen que publicar en el foro sus Agregar, Mejoras, Bajas, Eliminaciones para cualquier "Administrador / Jugador". ¤ Si quieres prohibir a un jugador y no estás seguro, ¡intenta contactar con un rango más alto! ¤ Los administradores no pueden permanecer en los espectadores, puedes mantenerte alejado cuando no juegas. ¤ ¡Administradores que no leyeron las Reglas! : Ve a leerlo! ¡Porque cualquier pequeño error que estés cometiendo puede hacerte suspender y luego eliminar! Para obtener su administrador, escriba en su solicitud esto: ZM.HINTSERVERS.COM ¤ ¡El buen inglés es obligatorio! ¤ El acceso del administrador debe garantizar la seguridad, y esto implica mantener la contraseña en secreto solo conocida por ustedes y sus propietarios. Cu respect, Staff-ul Comunitatii HintServers
 12. Accepted For trial helper, give nick and pw t/c
 13. Ty and i had that question bcs Sasu's nick isnt secured and he is in top 3 same as SnapP was time ago he was top 2 and everone used his acc there were like 3 SnapP a day :D. Ty for replying
 14. you get security for your account obviously. 3 pro's is needed to be approved by the admins. good luck
 15. Last week
 16. [1] .Nick: Mr.Vayne [2] .Age: 17 [3] Hours played: https://www.gametracker.com/player/Mr.Vayne/ZM.HintServers.Com:27015/ [4] .LeveL: Level shouldn't matter because it reset every month, but my peek was like 86th for 1-2 months
 17. Nick : !BRTN! Alperen Steam : OFF age : 15 Play Hours [link gt] : https://www.gametracker.com/server_info/ZM.HintServers.Com:27015/top_players/?query=!BRTN!+Alperen How did you find out about the server ? : I found it very interesting and wonderful and I want to have more fun by playing it while I am admin or slot please
 18. Nick: The DarknessSteam: OFFage:15Play Hours [link gt] :https://www.gametracker.com/player/The Darkness/ZM.HintServers.Com:27015/How did you find out about the server?: I found it very interesting and wonderful and I want to have more fun by playing it while I am admin
 19. Accepted send user and pw in pm t/c
 20. Nick : De@th Age : 16 Steam : OFF GameTracker Link : https://www.gametracker.com/player/De%40th/ZM.HintServers.Com:27015/
 21. hi i am !BRTN! Alperen me play 60 hours please give me slot bro okey

 22. Nick: The DarknessSteam: OFFage:15Play Hours [link gt] :https://www.gametracker.com/player/The Darkness/ZM.HintServers.Com:27015/How did you find out about the server?: I found it very interesting and wonderful and I want to have more fun by playing it while I am admin
 23. raaouf

  hi

  hi i am !BRTN! Alperen how to free slot
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...